Chat Online

Đầu Trang

0941.42.44.14

Khách hàng của VDI
Thời gian đăng : 14-09-2018 10:06:06 | Lượt xem: 3645
Danh sách khách hàng - đối tác đã sử dụng dịch vụ của VDI
Chính sách và cam kết bảo mật thông tin
Thời gian đăng : 01-10-2019 03:57:45 | Lượt xem: 679
Cam kết Bảo mật Công ty cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của Công ty. Công ty sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của công ty dễ dàng truy cập dành cho khách hàng. Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của khách hàng, công ty sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của khách hàng và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.