Chat Online

Đầu Trang

0941.42.44.14

Chính sách và cam kết bảo mật thông tin
Ngày đăng: 01-10-2019 03:57:45 | Lượt xem: 637

Cam kết Bảo mật

  • Công ty cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của Công ty.
  • Công ty sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của công ty dễ dàng truy cập dành cho khách hàng.
  • Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của khách hàng, công ty sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của khách hàng và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

            Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cam kết thực hiện:

          VDI cam kết cung cấp đến khách hàng những dịch vụ có chất lượng phù hợp với các yêu cầu chính đáng của khách hàng. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin thuộc sở hữu của khách hàng. Trong quá trình quản lý thông tin, Công ty luôn tuân thủ theo các nguyên tắc bảo mật sau đây: 

          1. Thu thập thông tin:

          VDI tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng hoặc tạo ra trong quá trình giám định và các thông tin thuộc sở hữu khách hàng thông qua giấy tờ pháp lý như Yêu cầu/ Hợp đồng/ Thỏa thuận giám định qua những cách thức minh bạch và hợp pháp.

          Thông tin công ty thu thập về khách hàng dựa trên mối quan hệ với chính khách hàng, bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty. 

          Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích giám định và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.

          2. Sử dụng thông tin:

          VDI chỉ sử dụng thông tin của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định.

          VDI sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài Công ty với mục đích giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ, nếu không có sự chấp thuận từ phía khách hàng.

          Trong một vài trường hợp, theo quy định của pháp luật, thông tin của khách hàng có thể được cung cấp khi có yêu cầu của pháp luật, từ các nguồn khác hoặc được phép công bố thông tin bí mật theo các cam kết hợp đồng, thì khách hàng hoặc cá nhân liên quan phải được thông báo về thông tin được cung cấp, trừ khi luật pháp ngăn cấm.

          Công ty sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.

          3. Phương thức bảo vệ:

          Công ty sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

          Công ty chịu trách nhiệm đối với thông tin thuộc quyền sở hữu của công ty, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

          4. Cam kết Bảo mật:

          Công ty cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng.

          Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của khách hàng, công ty sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin thuộc sở hữu của khách hàng và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.

Khách hàng của VDI
Thời gian đăng : 14-09-2018 10:06:06 | Lượt xem: 3402
Danh sách khách hàng - đối tác đã sử dụng dịch vụ của VDI