Chat Online

Đầu Trang

0941.42.44.14

Danh mục tài liệu bên ngoài
Ngày đăng: 14-09-2018 10:50:08 | Lượt xem: 687

Các tài liệu bên ngoài có thể Download trực tiếp

Danh môc tµi liÖu bªn ngoµi

 

STT

Tªn tµi liÖu

M· hiÖu

C¬ quan

ph¸t hµnh

N¨m ph¸t hµnh

1

Luật thương mại số 36

Bộ luật

Chính phủ

2005

2

Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02  năm 2006 về dịch vụ giám định thương mại

NĐ-CP

Chính phủ

2006

3

Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng12  năm 2011 về dịch vụ giám định thương mại

NĐ-CP

Chính phủ

2011

4

Nghị định 125/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng12  năm 2014 về sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại

NĐ-CP

Chính phủ

2014

5

 

Luật dân sự 91

Bộ luật

Chính phủ

2015

Danh mục tài liệu công ty
Thời gian đăng : 14-09-2018 10:25:14 | Lượt xem: 1043
Danh mục tài liệu của VDI giúp cho quý khách hàng có thể tải về trực tiếp